Thursday, March 9, 2017

Adventures from Bulgaria: In the Rila Mountains with a 70+

By Valeria Idakieva

I have always thought of the mountains as the place where I feel free of all the worries of everyday life. My heart leaps with joy at all the beauty and serenity that fills my soul. That is why I usually spend the little free time I have in the mountains.
    I also have great respect for people who have been in the mountains a lot. Such is my friend Dimitrinka who has crisscrossed Bulgarian mountains for more than 30 years. Before starting a long-distance trail, I usually visit her to talk about it and weigh my backpack. On one occasion when I was going to hike along the longest trail in the Bulgarian mountains – about 720 km – she advised me to take a small bottle of rum because it was good to have some alcohol in the mountains.

    “Haven’t you seen that my backpack is 14 kilos without the water I intend to take?” I snapped. “So where will I put the rum?”
    “This is Cuban rum,” she said, “like the one that Hemingway drank, and it is older than you. You don’t have where to put it, put it in your bosom then, but you will take it.”
    And I, ashamed, took the bottle and thrust it into the backpack without another word.


Last summer Dimitrinka turned 77, and though she doesn’t go into the mountains often, she decided to join me on a trip into the Rila Mountains.
    We started early in the morning through a magnificent pine forest.

    The sun generously poured its light over the mountain and lifted our spirits.

    Going higher and higher,we had the beautiful pine forest behind us but the steep slopes of Kabul peak in front of us.

    It is a long way climbing to the peak, slope after slope. The first time I came on the top of one I was stunned by the breathtaking views in all directions. Sadly, I could not feel the same the next times. The time shown below, it was too windy and quite cold, despite the generous sun.
    We stayed a few minutes and continued to the next peak.

    From above we enjoyed watching the famous Seven Rila Lakes. Although there are about 230 lakes in the Rila Mountains, these seven are believed to have special energy, and they attract huge crowds in the summer. Since I have not felt the energy, probably it is not meant for me. Having been near them numerous times, we decided just to enjoy the view from above.


    It was late afternoon and we soon headed for the hut where we were going to spend the night.


The next morning, after a cup of fragrant tea made from mountain herbs, it was time to go down. The tranquility of the mountain settles mysteriously in the human soul.

    Some of the last autumn flowers were also enjoying the sun.
    And the mountain enchanted us with colorful views.
    Going down, we soon reached a pine forest again.
    Descending is always more tiring and difficult than ascending. This descent was long and steep, but finally we reached a river that was winding its way towards the next hut we were going to stay in.

    We were near a village and in the morning we had to say goodbye to the glorious mountain.

Copyright © 2017 by Valeria Idakieva

12 comments:

 1. A wonderful sharing, Valeria. And awesome views. Thank you!

  ReplyDelete
 2. Valeria, has Dimitrinka seen this post, do you know? It would be lovely if she too told us what she thought and felt during the days in the Rila Mountains. I take it that her 70+ years didn't slow her down much.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Moris,I know that Dimitrinka has not seen this post, because I have not told her about it yet. Her 70 + years did not slow her down, but she does not speak English.

   Delete
  2. Valeria, Dimitrinka could use the translate feature, which I did to get this (not quite all of the text):

   Приключения от България: в Рила планина с 70+

   Чрез Валерия Idakieva

   Винаги съм мислил за планините като мястото, където се чувствам свободен от всички притеснения на всекидневния живот. Сърцето ми скача от радост в цялата красота и спокойствие, което изпълва душата ми. Ето защо аз обикновено прекарват малкото свободно време, имам в планините.
   Аз също имам голямо уважение към хората, които са били в планината много. Такъв е моят приятел Димитринка който е опасана българските планини за повече от 30 години. Преди започване на дълги разстояния пътека, аз обикновено посещават й да говори за това и тежи раницата. При един случай, когато щях да ходя на екскурзия по протежение на дългата писта в българските планини - около 720 км - тя ме посъветва да вземе малка бутилка ром, защото е добре да има някакъв алкохол в планините.
   "Не си ли виждал, че раницата е 14 килограма, без водата смятам да взема?" Скъса аз. "Е, къде ще сложа ром?"
   "Това е кубински ром," каза тя, "като тази, която Хемингуей пих, а тя е по-възрастен от вас. Вие не трябва къде да го сложи, да го сложи в пазвата след това, но ще го взема. "
   И аз, засрамен, взе бутилката и я сложи в раницата, без да каже нито дума.

   Миналото лято Димитринка се обърна 77 , и въпреки че тя не отива в планините често, тя решава да се присъедини към мен по време на пътуване в Рила планина .
   Започнахме рано сутринта чрез прекрасна борова гора.

   Слънцето щедро изля своята светлина над планината и повдигна духа ни.   Става по-високи и по-високи, имахме към красивата борова гора зад нас, но стръмните склонове на връх Кабул пред нас.   Това е дълъг път, катерене до върха, склон след наклон. Първият път, когато дойде на върха на една Бях изумена от гледката във всички посоки. За съжаление, аз не можех да се чувствам така следващите времена. Часът е показано по-долу, че е твърде ветровито и доста студено, въпреки щедро слънце.

   Останахме няколко минути и продължава към следващия връх.   От по-горе ние се ползват гледане на известните Седемте рилски езера . Въпреки, че има около 230 езера в Рила планина, тези седем се смята, че имат специална енергия, и те привличат огромни тълпи през лятото. Тъй като аз не съм усещала енергията, вероятно това не е писано за мен. След като е в близост до тях много пъти, ние решихме просто да се насладите на гледката от горе.

   Беше късно следобед и ние скоро се отправи към колибата, където щяхме да прекараме нощта.
   На следващата сутрин , след чаша ароматен чай, изработен от планински билки, че е време да се понижат. В спокойствието на планината урежда мистериозно в човешката душа.   Някои от последните есенни цветя също са се наслаждавате на слънцето.

   И планината ни омагьоса с пъстри гледки.

   Слизайки, ние скоро достига до борова гора отново.

   Delete
  3. Tomorrow I will publish a parallel version of your post in Bulgarian. This can be a regular feature of your column in future. Would you like that?

   Delete
  4. Valeria (and Dimitrinka and all other readers of Bulgarian), this post rendered in Bulgarian has been published, time-stamped one minute following this one, at this location on the web.

   Delete
 3. Thanks! I always love to see a new mountain range.

  ReplyDelete
 4. Valeria, Pat Rogers, a friend from over 60 years ago, commented on my Facebook notice of your blog post: "Morris, I enjoyed all the stories of Bulgaria. Her 70plus friend makes me embarrassed that I can't see myself still hiking the Rila Mountains at my age. I am ready, however, to go back and smell the Valley of the Roses!"

  ReplyDelete